ត្រឡប់មកវិញ
គម្រោង
houses

ចុចបង្ហាញទាំងអស់

ឈ្មោះ ទីតាំង ប្រភេទផ្ទះ
ដឹស្តា ផ្លាទីនីម ផ្លូវជាតិលេខ 1 ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តា ផ្លាទីនីម អាធីណា ផ្លូវជាតិលេខ 1 ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តា ឡៃត៍ ផ្លូវលេខ598 (ជា សុផារ៉ា) ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តា ព្រីមៀរ៍ ផ្លូវលេខ598 (ជា សុផារ៉ា) ទិដ្ឋភាព
បុរី ប៉េង ហួត ចំការដូង ផ្លូវចំការដូង ទិដ្ឋភាព
បុរី ប៉េង ហួត វេង ស្រេង ផ្លូវវេងស្រេង ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តាខ្វតធឺរៀ ផ្លូវលេខ1928 (ឧកញ៉ា ម៉ុង ឬទ្ធី) ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តា ផ្លាទីនីម ហឺមីនឹស៍ ផ្លូវជាតិលេខ 1 ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តា អ៊េមឺរ៉លដ៏ 2 ផ្លូវលេខ1928 (ឧកញ៉ា ម៉ុង ឬទ្ធី) ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តា ផ្លាទីនីម មឺហ្គឺរៀន​ 1 ផ្លូវជាតិលេខ 1 វីឡាកូនកាត់, វីឡាទោល ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តាផ្លាទីនីម ខេភីថល​ វ័ន ផ្លូវជាតិលេខ 1 ហ្សបហោស៍ ទិដ្ឋភាព
ខុនដូ ដឹស្តា ប៉ូឡារីស 23 ផ្លូវជាតិលេខ 1 Double Storey, ខុនដូ ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តា ផ្លាទីនីម ប៉ូឡារីស 2 ផ្លូវជាតិលេខ 1 ហ្សបហោស៍ ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តាផ្លាទីនីម យូរ៉ូវីល ផ្លូវជាតិលេខ 1 វីឡាកូនកាត់, វីឡាទោល, វីឡាភ្លោះ ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តា ដាយមិន មហាវិថីសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន (ផ្លូវ 60ម៉ែត្រ) វីឡាកូនកាត់, វីឡាទោល, វីឡាភ្លោះ, ហ្សបហោស៍ ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តា ដាយមិន II មហាវិថីសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន (ផ្លូវ 60ម៉ែត្រ) វីឡាទោល, ហ្សបហោស៍ ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តា មុនីរ៉ាហ៍ ផ្លូវជាតិលេខ 6អា វីឡាកូនកាត់, វីឡាទោល, វីឡាភ្លោះ, ហ្សបហោស៍ ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តាផ្លាទីនីម រ៉ូសវីល ផ្លូវជាតិលេខ 1 វីឡាកូនកាត់, វីឡាទោល, វីឡាភ្លោះ, ហ្សបហោស៍ ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តាផ្លាទីនីម ម៉ាស្ទើរី ផ្លូវជាតិលេខ 1 វីឡាទោល ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តា មេរាហ្កាដិន ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី២ (ផ្លូវ50ម៉ែត្រ) វីឡាកូនកាត់, វីឡាទោល, វីឡាភ្លោះ, ហ្សបហោស៍ ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តាផ្លាទីនីម អេកូ រ៉ូមែនស៍ ផ្លូវជាតិលេខ 1 វីឡាកូនកាត់, វីឡាទោល, វីឡាភ្លោះ ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តាផ្លាទីនីម អេកូ វេរ៉ាន់ដា ផ្លូវជាតិលេខ 1 វីឡាទោល ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តាផ្លាទីនីម អេកូ សាន់រ៉ាយ ផ្លូវជាតិលេខ 1 ហ្សបហោស៍ ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តា អិតធើណល ផ្លូវលេខ217 (មហាវិថី មុនីរ៉េត) ផ្ទះល្វែង, វីឡាកូនកាត់, វីឡាទោល, វីឡាភ្លោះ ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តា ណេតឆឺរ៉ល ផ្លូវលេខ371 (ទំនប់ថ្មី) វីឡាកូនកាត់, វីឡាទោល, វីឡាភ្លោះ ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តាផ្លាទីនីម មឺហ្គឺរៀន II ផ្លូវជាតិលេខ 1 វីឡាកូនកាត់, វីឡាភ្លោះ, ហ្សបហោស៍ ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តា ជូមីរ៉ាហ៍ ផ្លូវជាតិលេខ 6អា វីឡាកូនកាត់, វីឡាទោល, វីឡាភ្លោះ, ហ្សបហោស៍ ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តាផ្លាទីនីម រ៉ូសាតូ ផ្លូវជាតិលេខ 1 វីឡាកូនកាត់, វីឡាទោល, វីឡាភ្លោះ, ហ្សបហោស៍ ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តាផ្លាទីនីម ផារ៉ាដាម ផ្លូវជាតិលេខ 1 វីឡាទោល, វីឡាភ្លោះ ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តា ផ្លាទីនីម ប៉ូឡារីស ផ្លូវជាតិលេខ 1 ហ្សបហោស៍ ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តាផ្លាទីនីម អេកូ មេឡូឌី ផ្លូវជាតិលេខ 1 វីឡាទោល, វីឡាភ្លោះ ទិដ្ឋភាព
ដឹស្តាផ្លាទីនីម អេកូ ឌែលតា ផ្លូវជាតិលេខ 1 វីឡាកូនកាត់, វីឡាទោល, វីឡាភ្លោះ ទិដ្ឋភាព