អំពីគម្រោង ដឹស្តា ឡៃត៍

ទីតាំង
ផ្លូវលេខ៥៩៨,​​ ភ្នំពេញថ្មី រាជធានី​ភ្នំពេញ