សម្រាប់កំណែទម្រង់ជំនាន់ថ្មីនេះ មានមុខងារជាច្រើន ផ្តល់ជូនអតិថិជនស្វែងបានកាន់តែលម្អិតភ្លាមៗ ដែលណែនាំ ពីប្រភេទលំនៅដ្ឋាន គម្រោង និងព័ត៌មានផ្សេងៗដូចជា ព័ត៌មានកម្ចីធនាគារដែលជាដៃគូ ការគណនាប្រាក់កម្ចីបង់រំលស់ លេខទូរសព្ទសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក និង ព័ត៌មានអចលនទ្រព្យថ្មីៗចុងក្រោយ ។ល។

Partner