សកម្មភាពនានា

ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប ផ្តល់តម្លៃដល់ការតបស្នងត្រឡប់ទៅសហគមន៍វិញ ហើយបានប្តេជ្ញាបែងចែកប្រាក់ចំណូលស្មើៗគ្នារបស់ខ្លួនទៅលើ វិស័យសំខាន់ធំៗចំនួនបួនគឺ៖ ការងារអប់រំ ការងារសុខុមាលភាពសាធារណៈ ការងារបរិស្ថាន និងការងារសហគមន៍។

Loading...